Trashy's World: My kid…

… she won a frsoty. (7) Trashy, Ottawa, Ontario